Belastingkantoor, Tax Office, Kancelaria Podatkowa
Wioletta Wojciechowska & Erwin Jongman

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Panuje powszechne przekonanie, że wypadki przy pracy mają bezpośredni związek z brakiem poszanowania zasad BHP, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi poszkodowany pracownik.

Jednak nie w każdym przypadku wina pracownika jest tak oczywista. Bardzo często zdarza się przecież tak, że za wypadek w miejscu pracy ponosi odpowiedzialność pracodawca lub jego ubezpieczyciel, i wtedy poszkodowanemu przysługuje stosowne odszkodowanie.

Niezapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedostarczenie właściwego stroju i wyposażenia dla pracownika. Brak odpowiednich szkoleń i nakładanie nadmiernych obowiązków na jedną osobę, co powoduje jej przemęczenie. Wszystko to powoduje, że do tragicznych zdarzeń dochodzi i najprawdopodobniej będzie dochodzić, jeśli nic nie zmieni się w stosowanych praktykach.  Skutkiem wypadku może być częściowa lub całkowita niezdolność danej osoby do wykonywania pracy i jej wykluczenie z życia zawodowego na pewien czas lub na stałe.Pomimo tego osoba poszkodowana bardzo często boi się dochodzić swoich praw i żądać roszczeń w zakresie otrzymania odszkodowania. Strach przed utrata środków do życia, konflikt z pracodawca i brak znajomosci języka nie motywują do podjęcia walki o swoje prawa.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy lub tzw. wypadek w miejscu pracy nie jest sprawą łatwą. Pracodawcy najczęściej nie czują się odpowiedzialni za wypadki w pracy i próbują udowodnić winę poszkodowanego, chcąc w ten sposób uniknąć wypłaty odszkodowania. Niestety podobnie postępują towarzystwa ubezpieczeniowe. Oczywiście nie można przyzwalać na tego rodzaju niesprawiedliwość dlatego pomagamy poszkodowanym  w uzyskaniu godnych odszkodowań za wypadki w pracy.

Jongman Advies Buro współpracuje z Kancelariami specjalizującymi się  w tego typu sprawach i działając w imieniu poszkodowanych i ich rodzin pomagają uzyskać następujące świadczenia:

v  Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i ból z tytułu obrażeń ciała, trawałego ubytku na zdrowiu

v  Zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,

v  Zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń kompensujących kalectwo,

v  Wyrównanie utraconego dochodu,

v  Zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,

v  Zwrot kosztów transportu związanych z leczeniem

v  W przypadku częściowej lub calkowitej niezdolności do pracy - rentę wyrównująca utratę dochodów

v  Wszystkie inne koszty związane z wypadkiem

Czy warto rezygnować z praw, jakie nam przysługują? Jakie działania podjąć, gdy przytrafi nam się wypadek w pracy? Do kogo i w jaki sposób możemy kierować swoje roszczenia?

Na powyższe pytania znajdziesz odpowiedź w Jongman Advies Buro. Mamy nadzieję, ze  pomożemy Ci w walce o uzyskanie właściwego odszkodowania za wypadek w pracy.